Model schuldbekentenis

Getty Images

Leent u aan een kind, kennis of goede vriend en vindt u een notariële akte van schuldigerkenning niet nodig dan kan deze onderhandse akte volstaan.


Leent u aan een kind, kennis of goede vriend en vindt u een notariële akte van schuldigerkenning niet nodig dan kan deze onderhandse akte volstaan. Maak ook nu weer tenminste twee originelen en teken beide. Wanneer de lening is gedaan voor de aankoop of het onderhoud van ene woning, dan kan de schuldenaar de onderhandse akte met daarin opgenomen zijn burgerservicenummer ter informatie inzenden naar de fiscus. De betaalde (hypotheek)rente is dan aftrekbaar. Leent u als (echt)paar geld uit, neem dan beider namen op als schuldeiser.

 

Model schuldbekentenis


................ (naam), geboren op .............., woonplaats ................ (verder schuldenaar genoemd) verklaart wegens een geldlening een bedrag van € ........  schuldig te zijn aan ................ (naam), woonplaats ................. (verder schuldeiser genoemd) tegen een rente van .....%.
De volgende bepalingen en bedingen gelden:
1.    De hoofdsom wordt afgelost met een bedrag van € ...... per maand, ingaande op ...... (datum) en vervolgens op de ...e van iedere maand. Deze bepaling vervalt op het moment dat de schuldeiser het bedrag onmiddellijk geheel opeist, zoals omschreven in bepaling 4.
In afwijking hierop kunt u stellen dat de aflossing eerst hoeft te gebeuren bij het vrijvallen van de nalatenschap van de langstlevende schuldeiser)
2.    De looptijd van de lening bedraagt ... jaar, met ingang van ....... (datum). De schuldenaar mag op ieder moment de schuld geheel of gedeeltelijk aflossen, mits in ronde sommen van € .... of een veelvoud daarvan.
3.    De over de hoofdsom of het restant verschuldigde rente wordt maandelijks voldaan, tegelijk met de aflossing van die maand.
4.    De hoofdsom of het restant daarvan is met rente en kosten dadelijk opeisbaar zonder voorafgaande opzegging als:
- de schuldenaar de rente niet uiterlijk op de maandelijkse vervaldatum betaalt;
- de schuldenaar andere verplichtingen tegenover de schuldeiser niet nakomt;
- de schuldenaar overlijdt of failliet verklaard wordt;
- de schuldenaar surseance van betaling aanvraagt;
- zaken van de schuldenaar geheel of gedeeltelijk in beslag worden genomen;
- de schuldenaar boedelafstand doet.
De schuldenaar is in gebreke als de termijn verloopt; er is geen bevel of andere akte van inverzuimstelling nodig.
5.    De rente en aflossing moeten worden gestort naar een rekening die de schuldeiser aanwijst of moeten ten huize van de schuldeiser betaald worden, zonder korting of compensatie.
6.    Alle kosten die de schuldeiser maakt om zijn rechten uit te oefenen of te behouden en alle verdere kosten die voortkomen uit deze geldlening, zijn voor rekening van de schuldenaar.
Getekend te ......... (plaatsnaam), op .............. (datum)
 
Schuldbekentenis voor een bedrag van ..................................... (handgeschreven het bedrag in letters invullen)
Ondertekening:
 ................................................ (schuldenaar)
 
................................................. (schuldeiser)
 

Auteur 
  • Nico van Scheijndel