Wel of niet onterfd

Vraag van de week

Mijn vader is een half jaar geleden overleden. Van zijn weduwe begreep ik dat ik onterfd ben. Waar heb ik recht op?

In de eerste plaats heeft u recht op dat deel uit het testament waaruit blijkt dat u onterfd bent en in welke zin. U kunt namelijk direct of indirect of alleen in eerste trap onterfd zijn. Direct onterven kan door met naam en toenaam in het testament als zodanig genoemd zijn; dus: Ik onterf mijn dochter die en die geboren dan en dan. U kunt ook indirect onterfd zijn. Dat kan door wel de namen van de kinderen die erven op te nemen in het testament maar niet die van de kinderen die niet erven.  Dus ik benoem kind 1, 2 en 5 tot mijn enige erfgenamen.

 

Een andere veel voorkomende mogelijkheid is de tweetrapsmaking. In dat geval wordt een kind bij het overlijden van de eerste ouder onterfd om na het overlijden van de langstlevende ouder alsnog van de eerst overleden ouder te erven in de tweede trap.

Bent u direct of indirect onterfd dan kunt u als u iets wilt ontvangen bij de executeur, boedelgevolmachtigde of erfgenamen een beroep doen op uw legitieme portie. Zij moeten de waarde van de legitieme vaststellen en u informeren over hoe die tot stand is gekomen. U heeft recht op alle informatie die nodig is om op uw beurt vast te stellen of de legitieme juist berekend is. 

 

Bent u onterfd vanwege een tweetrapsmaking zorg dan dat de waarde van het bezwaard vermogen (de nalatenschap van de eerst-overleden ouder) goed is vastgesteld. Zorg ook dat de andere verplichtingen goed vastliggen. Denk daarbij onder andere aan jaarlijkse administratieplicht en wel of niet mogen interen op of schenken uit het bezwaarde vermogen.

Voor u is het nu eerst van belang om te weten of en hoe u onterfd bent. 

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.