Invoering Wet DBA uitgesteld tot 1 januari 2018!

Op dit moment lijkt het erop dat de invoering van de Wet DBA voorlopig zal worden uitgesteld; in elk geval tot 2018.

Invoering Wet DBA
Ik heb al vaker geschreven over de voorgestelde wijzigingen met betrekking tot de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) en de Wet Deregulering arbeidsrelaties (DBA).

Van 1 mei 2016 tot nu
Per 1 mei 2016 is de VAR komen te vervallen en is gestart met de zogeheten implementatiefase. Deze fase zou tot 1 mei 2017 lopen. Vanaf 1 mei 2017 zou de Wet DBA volledig van toepassing zijn. De afgelopen periode zijn (belangenorganisaties van) opdrachtgevers en (belangenorganisaties van) opdrachtnemers hier druk mee in de weer geweest. Veel overeenkomsten zijn inmiddels ter beoordeling voorgelegd aan de belastingdienst. Aan de hand van het oordeel van de belastingdienst zouden partijen zekerheid kunnen ontlenen over het al dan niet aanwezig zijn van een dienstbetrekking. De belastingdienst heeft beoordeelde overeenkomsten openbaar gemaakt en er zijn zeer veel model(standaard)overeenkomsten door de belastingdienst gepubliceerd.

Ik heb u eind 2015 en eerder dit jaar beloofd om u regelmatig over dit onderwerp op de hoogte te houden. Maar juist omdat er nog zo ontzettend veel onduidelijkheid over bleef bestaan en ik (en niet alleen ik) grote vraagtekens had bij dit nieuw in te voeren systeem, ben ik deze belofte tot dit moment niet nagekomen. Dit leek mij niet zinvol omdat toch niemand gebaat is bij berichtgeving die alleen de knelpunten benoemt en niet of nauwelijks zekerheid biedt.

Uitstel tot 2018
Een en ander is inmiddels ook tot in Den Haag en dus ook bij Staatssecretaris van Financiën Wiebes doorgedrongen en dit heeft er op dit moment toe geleid dat de invoering van de Wet DBA voorlopig wordt uitgesteld; in elk geval tot 2018. Wiebes ondervond veel druk vanuit de Tweede Kamer en ondernemersorganisaties, omdat de Wet DBA uiteindelijk niet de gewenste duidelijkheid verschaft voor opdrachtnemers en opdrachtgevers. Een en ander heeft zelfs geleid tot veel onbedoelde gevolgen voor de arbeidsmarkt, zoals de terughoudendheid van opdrachtgevers bij het inhuren van zzp’ers.

Ook de handhaving wordt tot die tijd stilgelegd, waardoor er geen boetes zullen worden opgelegd als niet gewerkt wordt met goedgekeurde (model)overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Wiebes maakt hierbij een uitzondering voor kwaadwillenden.

Voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl

N.B. Onder kwaadwillend verstaat Wiebes overigens: de opdrachtgever of opdrachtnemer die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast). Denk hierbij in de meest vergaande vorm aan een werkgever die zijn personeel ontslaat en vervolgens het merendeel van deze ex-personeelsleden een contract aanbiedt als zelfstandige, waardoor de situatie feitelijk niet verandert.

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist met jarenlange ervaring in onder meer de belastingadvieswereld (sinds 1987). Ook heeft zij een aantal jaren gewerkt als auteur en ontwikkelaar van lesmateriaal bij een opleidingsbedrijf voor de financiële dienstverlening. Op dit moment gebruikt zij haar kennis en ervaring bij de professionele afwikkeling van nalatenschappen en als juridisch/fiscaal adviseur binnen haar eigen bedrijf Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu).