Betaal ik niet veel belasting?

Vraag van de week

Een oud-collega van mijn man betaalt veel minder inkomstenbelasting dan wij, terwijl ze ongeveer hetzelfde inkomen hebben. Hoe kan dat?

Voor het verschil in te betalen inkomstenbelasting zijn vele oorzaken te noemen. Deze oorzaken zijn kortweg in twee groepen te verdelen. De ene groep bestaat uit de aftrekposten, de andere uit de fouten bij de belastingaangifte/heffing. Wat betreft de aftrekposten gaat het meestal om het wel of niet hebben van hypotheekrenteaftrek, aftrek vanwege persoonlijke verplichtingen zoals alimentatie/pensioen ex-partner of zorgkosten, ook kan de collega een aftrekpost hebben voor (periodieke) giften. Heeft de oud-collega meer aftrekposten dan uw man, dan is ook zijn belastingheffing lager.

De andere groep is die van fouten bij de belastingheffing of aangifte inkomstenbelasting. De meest voorkomende fout is dat er bij meer dan een bron van inkomen de heffingskortingen worden toegepast. Hierdoor betaalt u gedurende het jaar te weinig belasting. Bij de aangifte inkomstenbelasting wordt dat weer rechtgetrokken en moet u het teveel aan belastingkorting weer terug betalen in de vorm van een naheffing. Het verdient aanbeveling om de jaaropgaven van de uitkerende instanties te controleren op het wel of niet toepassen van de heffingskortingen. Passen bijvoorbeeld zowel de SVB als het pensioenfonds van uw man beiden de heffingskortingen toe, corrigeer dit dan zo dat maar één partij de  heffingskorting nog toepast.

Een andere veel voorkomende fout is (vaak) dat de man niet alleen zijn eigen inkomsten aangeeft, maar ook die van zijn partner. Hoe logisch dat misschien ook lijkt vanuit de gemeenschappelijke huishoudpot, belastingheffing is individueel. Door de inkomsten allemaal bij meneer aan te geven, neemt zijn inkomen toe en daarmee ook de belastingheffing in een hoger belastingtarief. Kijk in de aangifte van vorig jaar na of de aangifte van de inkomsten persoonlijk is gedaan of allemaal bij een van u. Mocht de fout door uzelf zijn gemaakt, dien dan - als er nog geen definitieve aanslag is - een herziene aangifte in; alleen de laatste telt. Voor de jaren waarover u al een definitieve aanslag hebt ontvangen kunt u een ambtshalve herziening aanvragen waarin u de gemaakte fout herstelt en mogelijk nog wat belasting terugontvangt.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.